Lasteaiamaks KOOSNEB kahest OSAST:

PÄEVA TOIDURAHA
arvestatakse kohal käidud päevade järgi

SÕIMERÜHM          1.62 €

LASTEAIARÜHMAD  1.75 €

Neil, kelle kuu sissetulek pereliikme kohta jääb alla 95.87 €  kuus on võimalik saada toidusoodustust. Vastav avaldus tuleb esitada direktorile septembri ja jaanuari 2. nädalal. Toetuse määramise aluseks on vanema avaldus, kus on märgitud andmed kõigi leibkonnaliikmete kuu netosissetuleku kohta ja elukohajärgse rahvastikuregistri osakonna tõend.
Avalduse leiad SIIT

 

Alates 01.01.2017  on VANEMA POOLT KAETAV OSA EHK OSALUSTASU   57,34 € kuus
Alus. Tallinna Haridusameti juhtaja käskkiri

Osalustasu tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest. Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, kui lasteaed on kollektiiv-puhkuse  ajaks suletud.

Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr Tallinna Linnavolikogu 10.12.2015 määrus number 27

Kui vanemal pole võimalik vanema osa maksta, peab täitma vastavasisulise avalduse. Avalduse esitamise õigus on vanematel, elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn ja kui perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast palga alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast palga alammäärast.

Lasteasutuse direktoril on õigus vanema osa maksmisest osaliselt kuni 80% ulatuses vabastada vanem, kelle avalduses esitatud andmete õigsust on kirjalikult kinnitanud elukohajärgne linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond.

Avalduse leiad SIIT

Alates 01.01.2016 on lasteasutuse direktoril õigus vabastada vanem vanema osa maksmisest kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest 100% ulatuses käimasoleva õppeaasta lõpuni juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn. Vanem esitab direktorile sellekohase avalduse, milles on nimetatud laste nimed ja isikukoodid.

Selgitav info vanema osa määra muudatusest ja soodustuste võimalustest 2016. aastal

Lisatud 04.01.2016

Lehekülge haldab
Veronika Kübar
Tallinna Lille Lasteaia direktor
6567 371
lille@lille.edu.ee