Lasteaiamaks KOOSNEB kahest OSAST:

PÄEVA TOIDURAHA arvestatakse kohal käidud päevade järgi

Alates 01.12.2017 on päevamaksumus

SÕIMERÜHM          1.80 €

LASTEAIARÜHMAD  2.00 €

Alates 01.09.2017 on Tallinna linna eelarves ette nähtud sihtotstarbelised vahendid lasteasutustes käivate laste toidukulu päevamaksumuse katmiseks, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn.
Lapse toidukulu kaetakse lasteasutuses kohal käidud päevade eest, mille eest arvestatakse toidutasu.
Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 1,80 eurot ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 2,00 eurot päevas.

Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord

Toidukulu tasumisest vabastatakse täies ulatuses avalduse alusel:
1)Tallinna Lastekodus asenduskoduteenusel viibiv ja lasteasutuses käiv laps;
2) vähekindlustatud pere laps juhul, kui lapse ja tema vanema(te) elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn ja perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ning iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast.
Lapse toidukulu tasumisest vabastamise põhjendatud avaldus esitatakse lasteasutuse direktorile õppeaasta alguses (hiljemalt septembri kolmandaks nädalaks) või vajadusel jooksvalt. Toidukulu tasumisest vabastamise vormistab lasteasutuse direktor käskkirjaga kuni üheks õppeaastaks

Alates 01.01.2019  on VANEMA POOLT KAETAV OSA EHK OSALUSTASU   65,88 € kuus

Alus. Tallinna Haridusameti juhtaja käskkiri

Lisatud 21.12.2018

Osalustasu tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest. Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, kui lasteaed on kollektiiv-puhkuse  ajaks suletud.

Kui vanemal pole võimalik vanema osa maksta, peab täitma vastavasisulise avalduse. Avalduse esitamise õigus on vanematel, elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn ja kui perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast palga alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast palga alammäärast.

Lasteasutuse direktoril on õigus vanema osa maksmisest osaliselt kuni 80% ulatuses vabastada vanem, kelle avalduses esitatud andmete õigsust on kirjalikult kinnitanud elukohajärgne linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond.

Avalduse leiad SIIT

Alates 01.01.2016 on lasteasutuse direktoril õigus vabastada vanem vanema osa maksmisest kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest 100% ulatuses käimasoleva õppeaasta lõpuni juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn. Vanem esitab direktorile sellekohase avalduse, milles on nimetatud laste nimed ja isikukoodid.

 

Lisatud 04.01.2016

Lehekülge haldab
Veronika Kübar
Tallinna Lille Lasteaia direktor
6567 371
lille@lille.edu.ee