Lasteaia kodukord

1. Üldsätted
1.1. Tallinna Lille Lasteaia (edaspidi “Lasteasutuse”) kodukorra on kinnitatud koolieelse lastasutuse seaduse § 9 lõike 1 alusel lasteaia hoolekogu ( 30.mai 2017 a. protokoll nr 2 punkt 4.3)
1.2 Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest, koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast, sellega kooskõlas olevast Tallinna Lille Lasteaia õppekavast, EV haridusseadusest ja teistest kehtivatest riigi ja Tallinna linna õigusaktidest.
1.3 Kodukord on avalikustatud lasteasutuse veebilehel ja on lasteasutuses paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.
1.4 Kodukord on lastele, lapsevanematele ja eestkostjatele (edaspidi vanem) ning lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.
1.5 Lasteaed suletakse vastavalt TLS § 53 kolm tundi varem s.o 15:00 jõululaupäeva (23.12), Uusaastale (31.12), Eesti Vabariigi aastapäevale (23.02) ja Võidupühale (22.06) eelnevatel tööpäevadel.

2. Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine
2.1 Vanematel on õigus tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides. Vanem arvestab, et laste ühised tegevused algavad kell 9.20 ning võivad toimuda ka väljaspool rühmaruume. Vanem arvestab, et lapse toomine õppetegevuste ajal pole soovitatav, sest häirib laste keskendumist ning juhib tähelepanu mängu- ja õppetegevustelt kõrvale. Hilinemine saalis toimuvatele rühmaüritustele (laste peod, muusika-ja liikumistegevused, teater) häirib nii esinejaid kui publikut.
2.2 Vanem teavitab lasteaeda hiljemalt 9.30 kui laps on haigestunud või mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda. Juhul kui teadet ei edastata, arvestatakse esimene puudumispäev maksustatavate toidupäevade hulka. Võimalusel teatab lapsevanem ka lapse hiljem tulemisest, et laps saaks lõunasöögi ja oote. Teateid saab edastada üldtelefonil, lasteaia ja õpetajate e-postile.
2.3 Vanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.
2.4 Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt määratud isikule teavitades sellest eelnevalt rühma töötajat.
2.5 Lapsele tuleb järele tulla hiljemalt 17.50. Lasteasutus suletakse kell 18.00. Puhkepäevadel ja riigipühadel on lasteasutus suletud.
2.6 Kui lapsele ei ole lasteasutuse lahtioleku ajal järgi tuldud, siis kontakteerub rühma töötaja võimalusel  telefoni teel lapse vanematega või vanema määratud kontaktisikuga ning teavitab olukorrast direktorit. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või vanem ei tule lapsele järele teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi
2.7 Lasteaial on õigus keelduda last üle andmast vanema poolt eelnevalt kirjalikult teavitamata isikutele ja/või narko- või alkoholijoobe tunnustega isikutel
 
3. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine
3.1 Vanem informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest (sh. allergia, toidutalumatus, juhised haigus- või allergianähtude korral tegutsemiseks), mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust. Allergia korral tuleb esitada allergoloogi vastavasisuline tõend.
3.2 Lasteaias koheldakse kõiki lapsi võrdselt, vaatamata nende toitumisharjumustele ning kedagi ei tõrjuta. Juhul kui lapsel on tervislikel põhjustel vaja erandeid kinnitatud menüüst, hoolitseb lapse toidukorra eest lapsevanem.
3.3 Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.
3.4 Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel  direktorit.
3.5 Lasteasutuses ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel direktori poolt määratud lasteasutuse pedagoogiga.
3.6 Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab vanem õpetajat esimesel võimalusel: viirusnakkustest, tuulerõugetest, sarlakitest jne.
3.7 Lapse lasteasutuses haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteasutuse töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga.
Vanem jõuab haigestunud lapsele lasteaeda järgi hiljemalt 2 tunni jooksul ning vanem tagab kahe pereliikme kontakttelefoni olemasolu. Vanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.
3.8 Lasteaed kohustub tegutsema ja käituma parimate kavatsustega lapse ja tema tervise huvides ning toetama last tema arengus. Kõik tegevused ja otsused lähtuvad lapsest.
3.9 Vanemal on õigus kasutada lasteaia koostööpartnerite osutatavaid lisateenuseid teenuse osutajate poolt kehtestatud tingimustel (teatrietendused, huvialaringid, loengud jm. tasulised ja tasuta teenused).
3.10 Vanemal on õigus saada teavet lapse arengu ja käitumise ning selle kohta, kuidas lapse päev on lasteaias on möödunud. Teave edastatakse vahetu vestluse käigus suuliselt.

4. Turvalisuse tagamine
4.1 Lasteasutuse töötajad loovad lasteasutuses füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
4.2 Lastele on seatud hoonest või territooriumilt väljaliikumise piirangud. Laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse töötajaga lasteasutuse direktori loal või lahkuda koos vanemaga või vanema poolt eelnevalt määratud isikuga.
4.3 Laste lahkumine lasteasutuse ruumidest ja territooriumilt lasteasutuse töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteasutuse ruumidesse on keelatud.
4.4 Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.
4.5 Vanemad ja lasteasutuse töötajad sulgevad (hommikuti, õhtuti) enda järel jalgväravad ja lukustavad selle riiviga, et tagada õuealal viibivate laste turvalisus.
4.6 Lasteasutuse õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteasutust teenindavad transpordivahendid, kellel on vastav luba.
4.7 Lapsed, vanemad ja lasteasutuse töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.
4.8 Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteasutuse juhtkonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.
4.9 Kui laste õues oleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peavad teised õuesolevad töötajad tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.
4.10 Lasteasutuses ollakse kõikide laste, töötajate, lapsevanemate ja külaliste vastu lugupidavad ja viisakad. Erimeelsuste ja probleemide tekkimise korral laste, vanemate, lasteaia töötajate jt. omavahelises suhtlemises teavitatakse rühma töötajaid, hoolekogu esindajat ja/või direktorit. Omavaheliste probleemide ebaviisakas vormis (nt. riidlemine, vaidlemine) lahendamine laste, lapsevanemate, külaliste ning lasteasutuse personali ees on keelatud.
4.11 Laps, lapsevanem ja lasteaia töötaja kannavad pimedal ajal helkurit ning on oma ohutu käitumisega teistele eeskujuks.
4.12 Lasteaed teavitab kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajat avastatud ilmsetest vägivalla ja/või väärkohtlemise tunnusmärkidest lapsel.
4.13 Lapse nime ja fotode avaldamise lubamine lasteaia kodulehel, stendidel ja sotsiaalmeedias lepitakse rühma töötaja ja vanemaga kokku õppeaasta alguses (kirjalikult). Väljaspool lasteaeda meedias avaldatavate fotode ja videote tegemiseks ning avaldamiseks sõlmitakse vanemaga täiendav kirjalik kokkulepe.
4.14 Lasteaed jätab õiguse kasutada treeningutest, üritustest ja esinemistest tehtud pilte ning videoid lasteaia tegevust kajastavatel trükistel, kodulehel, lasteaia sotsiaalmeediakanalites ning muudel lasteaia põhitegevusega seotud eesmärkidel.
4.15 Soodsate ilmastikutingimuste korral toimuvad võimalikult paljud laste tegevused  õues. Vanem arvestab, et kõik lapsed viibivad õues iga päev (1-2 korda). Õues viibimise kestvus sõltub ilmastikutingimustest.

5.Riietus, hügieen, puhkeaeg ja mänguasjad
5.1 Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu. Jalanõude puhul palume jälgida, et need ei jätaks põrandale musti jutte.
5.2 Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust. Lastel on kaasas magamisriided, mida vahetatakse 1 nädala tagant.
5.3 Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke detaile- pikki nööre, salle jt, võimalusel välistada lapsel kaelakeed.
5.4 Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.
5.5 Aiarühmaealistel lastel (3a) on kapis nõutav kotiga/lapsega nimega/ võimlemisriided (T särk ja püksid).  Kui vanem ei soovi, et laps võimleks paljajalu, siis pannakse lapsele kaasa libisematu tallaga sokid või võimlemissussid. Aastaringselt toimub 1 liikumistegevus / võimlemine - õues. Jälgida, et õueriided- ja jalanõud võimaldaksid õuetegevusest osa võtta.  Lapse toa võimlemisriideid korrastatakse vähemalt kord kuus.
5.6 Lapsel on kaasas sobivad ja terved õueriided (k.a. jope- ja saabaste lukud), peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust. Kinnastest soovitame labakindaid, sõrmikud võivad olla kaasas lapsel, kes oskab neid iseseisvalt kätte panna. Kontrollige, et riietel oleksid küljes tripid/aasad, et neid oleks võimalik nagisse riputada.
5.7 Lasteasutusse sisenedes pühitakse jalanõud liivast, porist ja lumest. Lapsed, lapsevanemad ning lasteaia personal ei sisene välisjalanõudes ja –välisriietes rühma, need jäetakse rühma esikusse.
5.8 Vanem toob lapse lasteaeda korrastatud välimusega (riided, kammitud juuksed, lühikeseks lõigatud küüned jt.). Lapsel on kaasas isiklikud hügieenivahendid (sh kamm, tüdrukutel patsikumm, taskurätt või pabertaskurätid). Sõimerühmaealistel on vajadusel kapis mähkmed.
5.9 Toariietus peab olema lapse jaoks mugav, selgapanemisel ning äravõtmisel võimalikult lihtsalt käsitletav. Lapsevanem arvestab, et õues mängimiseks on parim riietus, mille määrdumise ja/või märgumise korral ei kaasne probleeme. Vanem varustab lapse riided ja jalanõud lapse nimega.
5.10 Laste üldine puhkeaeg lasteasutuses on ajavahemikus 13.00-15.00. Olenevalt laste vanusest, rühma päevakavast ja lapse individuaalsest puhkeaja vajadusest võimaldatakse lastele sel ajavahemikul päevauni.
5.11 Rühma töötajad ei ärata lapsi uneajal. Vajadusest puhkeajal laps lasteaiast ära viia teavitab lapsevanem rühma töötajat hommikul või enne puhkeaja algust telefoni teel.
5.12 Õhtul lasteaiast lahkudes viiakse lapse kapist ära üleliigsed ja määrdunud riided ning lapse vaba-aja joonistused ja täpsustatakse, millised vajalikud asjad on kapist puudu.
5.13 Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest. Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju.
5.14 Lasteaial on õigus keelata mobiiltelefonide ja/või elektrooniliste mängude toomine lasteaeda.
5.15 Lasteaias rattaga sõitmisel on kiiver kohustuslik. Jalgratta viib lapsevanem ise õuekuuri. Tõukerattad saab panna keldrisse.
5.16 Kelgud, suusad peavad olema märgistatud. Lasteaed ei vastuta õuele unustatud vahendite eest. Lume sulamisel tuleb kelgud koju viia.

6. Lasteaiakoha kasutamine, arve tasumine
6.1 Lasteaial on õigus määrata kindlaks lasteaia rühm, kus laps käib.
6.2 Vanem tasub lasteaiateenuse osutamise eest (osalustasu, toitlustustasu) tähtaegselt ja igakuiselt, vastavalt vanema e-posti edastatud arvele. Vanem annab koheselt teada probleemide ja/või makseraskuste tekkimisel lasteasutuse direktorile.
6.3 Lasteaiakohta võib laps kasutada kuni lapse koolikohustuse tekkimise aasta 31. augustini või lasteaiast väljaarvamiseni lasteaia algatusel või lapsevanema taotlusel. Kui vanem ei esita lasteaiast lahkumiseks avaldust varem, eeldab lasteaed, et laps kasutab lasteaiakohta kuni (lapse koolikohustuse tekkimise aasta) 31. augustini.
6.4 Lapse lasteaiast väljaarvamiseks vanema taotlusel esitab vanem lasteaia direktorile avalduse, milles märgib lapse lasteasutusest lahkumise kuupäeva. Soovitav on avaldus esitada vähemalt kolm päeva enne lapse lahkumist.
6.5 Vanem on kohustatud tasuma lasteaiateenuse eest kuni lapse lasteaiast väljaarvamise kuupäevani.
6.6 Lasteaial on õigus arvata laps lasteaiast välja, kui vanem ei ole tasunud lasteaiateenuse eest ühe kuu jooksul maksetähtajast arvates. Sellisel juhul teavitab lasteaia direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning annab täiendava tähtaja võla tasumiseks. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvatakse laps lasteaiast välja.

7. Koostöö vanematega
7.1 Vastavalt EV Haridusseadusele § 24 omandatakse alusharidus põhiliselt kodus ning selle eest vastutavad vanemad või neid asendavad isikud. Perekondlikku kasvatust toetavad ja täiendavad koolieelsed lasteasutused ning täiendtegevused koolivalmiduse ettevalmistamisel otsustatakse õpetaja ja lapsevanema koostöös, lapse individuaalseid oskusi arvesse võttes (KELS §17).
7.2 Hea koostöö lapsevanemate ja õpetajate vahel on aluseks lapse kohanemisele ning turvatunde tagamisele lasteaias. See omakorda soodustab igati lapse arengut.
7.3 Võimalusel soovitame osaleda lasteaia üritustel ja lapse arengust ülevaate saamise toiminguis (peod, ühistööd, arenguvestlused, rühma koosolekud jms).
7.4 Lapse rühmapeo päeval on vajalik lapsevanema kohalolek vähemalt 15 minutit enne ürituse algust, et korrastada lapse välimus.
7.5 Anda soovitusi lasteaia töö paremaks korraldamiseks (õppevahendid, toitlustamine jne). Lasteasutusega seoses tekkinud probleemid lahendada pöördudes: rühma õpetajate, hoolekogu liikmete, asutuse direktori poole. Oodatud on kõik Teie poolsed ettepanekud hoolekogu, rühmaõpetaja, e-posti kaudu.
7.6 Kui muutub Teie telefoni number, e-post, siis teavitatakse sellest rühma õpetajat või direktorit.

Teadmiseks: Keemia tn parkimine kellaga 30 min.

KINNITATUD HOOLEKOGU KOOSOLEKUL 30.05.2017 nr 2 punkt 4.3

Lehekülge haldab
Veronika Kübar
Tallinna Lille Lasteaia direktor
6567 371
lille@lille.edu.ee