2020/2021 ÕPPEAASTA EESMÄRGID

Aasta teema: TAHAN ISE TEHA!

Õppe - ja kasvatustegevusega on lastele loodud tingimused ümbritseva eluga tutvumiseks, keskkonnateadlikkuse ning sotsiaalsete oskuste kujunemiseks.
Õppekasvatustegevuse korraldus ning keskkond toetab laste tervislikke valikuid: tervislik toitumine, liikumine, igapäevane õuesolek.
Õppe- ja kasvatustegevustes on edendatud lapse digipädevuste kujunemist kasutades erinevaid robootikavahendeid.

•Laps julgeb küsida ja avaldada oma mõtteid ning uurida ja tegutseda.

•Laps oskab teistega arvestada ja teha koostööd. (eakohaselt)

•Laps tunneb huvi teda ümbritseva looduse vastu, loob läbi avastamise seoseid ning tunneb rõõmu õues /looduses viibimisest ja tegutsemisest. Laps liigub rõõmuga ja on kehaliselt aktiivne.

•Laps osaleb toidu valmistamise erinevates protsessides: aedviljade ja maitsetaimede kasvatamine; laps võtab osa toitude valmistamisest ja serveerimisest; osaleb õppekäikudel tootmisasutustesse. 

•Laps saab (esimesed) teadmised ja oskused digivahendite eesmärgistatud ning mängulisest kasutamisest.

Eesmärgi saavutamiseks planeeritav:

1.Tervisekasvatsuse läbiviimine eesmärgistatud tervisedenduslike tegevuste ja  üritustega:

•Lastele erineva aktiivse liikumisega tegevuste ja ürituste organiseerimine ning läbiviimine: spordipäev, rattapäev, suusapäev, matkapäev, jalgpallipäev.

•Laste kaasamine toiduvalmistamisesse - kokandustegevused koos lastega - võileibade, teatud toitude ja salatite valmistamine, smuutid, tee  jne aiarühmades 1-2 x kuus. 

•Lastele toidu teekonna tutvustamine lapse lauale -Kadariku talu tootmishoone külastus- võimalus näha kuidas köögiviljadest tööstuslikult tervislikke tooteid valmistatakse.

•Õppevahendi „Liiklusvanker“ kasutamine õppetegevustes ja lasteaia üritustel.

•Osavõtt Suukooli üleriigilisest kampaaniast „Suukool võitleb suukollidega!“ 3 aiarühmaga.

2.Pakkuda  lastele õppeaasta jooksul erinevaid võimalusi ümbritseva looduskeskkonna, kodukoha tundmaõppimiseks: 

•Õuesõppenädalate läbiviimine 4 aastaajal ning lastega loodusteemakohaste katsetuste ja tööde läbiviimine avastusõppe meetodil (kõigi meeltega kogedes).

•Linnaaiandusega seotud  tegevuste läbiviimine sügisel, kevadel, suvel. 

•Matkad loodusesse sügisel, talvel, kevadel, suvel ja õppekäigud lasteaia lähiümbruses ning vanalinna, muuseumidesse jne. 

•SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud projekti „Lille Lasteaia lapsed Pääsküla raba õpperajal“ läbiviimine koolieelikute  rühmaga. 

•Õueala/pargi kui õpiruumi aktiivsem ja teadlikum kasutamine.

3. Õppetegevustes robootika ja lego erinevate komplektide kasutamine laste õpi- ja tehnoloogiahuvi äratamiseks ning koostööoskuse arendamiseks

•Lego ja robootika vahendite kasutamine lõimitud õppetegevustes ja üritustel 1-2 x kuus aiarühmades.

•Koostöö teiste lasteaedadega ürituste korraldamiseks ja läbiviimiseks (õpituba, mänguhommikud 3 lasteaia lastele).


Lehekülge haldab
Veronika Kübar
Tallinna Lille Lasteaia direktor
6567 371
lille@lille.edu.ee