Lasteaiamaks KOOSNEB kahest OSAST:

PÄEVA TOIDURAHA arvestatakse kohal käidud päevade järgi

Alates 01.12.2017 on päevamaksumus

SÕIMERÜHM          1.80 €

LASTEAIARÜHMAD  2.00 €

Alates 01.09.2017 on Tallinna linna eelarves ette nähtud sihtotstarbelised vahendid lasteasutustes käivate laste toidukulu päevamaksumuse katmiseks, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn.
Lapse toidukulu kaetakse lasteasutuses kohal käidud päevade eest, mille eest arvestatakse toidutasu.
Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 1,80 eurot ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 2,00 eurot päevas.

Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord

Toidukulu tasumisest vabastatakse täies ulatuses avalduse alusel:
1)Tallinna Lastekodus asenduskoduteenusel viibiv ja lasteasutuses käiv laps;
2) vähekindlustatud pere laps juhul, kui lapse ja tema vanema(te) elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn ja perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ning iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast.
Lapse toidukulu tasumisest vabastamise põhjendatud avaldus esitatakse lasteasutuse direktorile õppeaasta alguses (hiljemalt septembri kolmandaks nädalaks) või vajadusel jooksvalt. Toidukulu tasumisest vabastamise vormistab lasteasutuse direktor käskkirjaga kuni üheks õppeaastaks

Alates 01.01.2020  on VANEMA POOLT KAETAV OSA EHK OSALUSTASU   71,25 € kuus

Alus. Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri

Lisatud 02.01.2020

Osalustasu tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest. Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, kui lasteaed on kollektiiv-puhkuse  ajaks suletud.

Kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu suletakse munitsipaal-lasteasutus või -lasteasutuse rühm, milles laps käib, vabastatakse vanemad vanema osa maksmisest. Vabastust rakendatakse lasteasutuse või lasteasutuse rühma sulgemise perioodiks.

VANEMA POOLT KAETAVA OSA VABASTUS ALATES 01.09.2020

Talllinna Linnavolikogu määruse "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" kohaselt vabastatakse vanema osa maksmisest vanem kui:

  • vanema(te) netosissetulek esimese pereliikme kohta kuus on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast ja kui nii vanema kui ka lapse elukoht on Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel Tallinna linnas samal aadressil (netosissetulek esimese pereliikme kohta on kuni 583,99 eurot ja iga järgmise pereliikme kohta on kuni 467,19 eurot);
  • kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;
  • koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva või sinna kohta ootava lapse eest, kui nii vanema kui ka kõnealuse lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.

Avaldust vanema osa vabastuseks saab esitada alates 14. septembrist 2020 aadressil info.haridus.ee. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. septembrist 2020.

Lisatud 14.09.2020

Lehekülge haldab
Veronika Kübar
Tallinna Lille Lasteaia direktor
6567 371
lille@lille.edu.ee