LAPSE LASTEAIA JÄRJEKORDA REGISTREERIMINE

Lasteaiakohta saab taotleda Tallinna Haridusameti  iseteeninduskeskkonnas info.haridus.ee, sel juhul saab vanem kõik toimingud ise teha e-keskkonnas.

Lasteaia järjekorda registreerimine toimub Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu taotluse alusel.

Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu taotluse leiad SIIT

Taotlus esitatakse ühe valitud lasteasutuse direktorile koha peal või e-postiga(digiallkirjastatud), taotluse võib täita ka valitud lasteaias direktori vastuvõtul. Lasteaia direktor väljastab kolme tööpäeva jooksul taotluse infosüsteemi kandmisest väljatrüki.

Vastuvõtu taotlusesse märgitakse kuni kolm lasteasutuse eelistust ning lasteasutuses koha soovimise aeg. Lapse järjekorda registreerimisel võib ühele avaldusele märkida kuni kolm lasteaeda (milledes võivad olla ka sõimerühmad) või eraldiseisva lastesõime. Lastesõime majja koha vastuvõtmisel ei kustu laps automaatselt lasteaedade järjekorrast.

Lasteaedade järjekorra valikuid saab muuta, kuid uue valiku tegemine tähendab mõne eelneva valiku tühistamist ja uue vastuvõtutaotluse esitamist lasteasutusse.

ÜHE PERE LAPSED SAMASSE LASTEAEDA

Lisaks eelpooltoodule säilitatakse koha taotlejate nimekirjas nende lasteasutuses juba käiva(te) lapse/laste andmed, kui vanem soovib panna oma lapse lasteasutusse, kus juba käib/käivad sama pere laps(ed). Sealjuures kehtib tingimus, et kõigi laste elukohaandmed rahvastikuregistris on samal aadressil ja vanem esitab lasteasutuse direktorile kirjaliku avalduse.
Avalduse leiad SIIT

Tallinna Linnavalitsuse 12. aprilli 2017  otsuse alusel muudeti Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määruse nr 18 „Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korra § 7 lõiget 1

lausega, „Lasteasutuses lapse vanusele sobivas rühmas vaba koha olemasolul võetakse esimesena vastu laps, kellega samas elukohas elav sama pere teine laps käib samas lasteasutuses.“;

Kui aga lapsevanem võtab vastu koha lasteaias (kas sõime- või aiarühmas), kustub laps kõigist teistest järjekordadest.

Direktor sisestab lapse andmed infosüsteemi ning väljastab vanemale kandest väljatrüki.

Lasteaedade kontaktid ja info vabadest kohtadest leiad SIIT

LASTEAEDA KOHA SAAMINE JA SELLEST TEAVITAMINE

Lasteasutusse koha saamise võimalusest teavitab lasteaia direktor vanemat kirjalikult alates 1. maist viie tööpäeva jooksul. Hiljemalt 15. maiks tuleb vanemal kirjalikult kinnitada lasteaiast saadetud koha pakkumine, kinnituse puudumisel kustutatakse lapse andmed lasteaeda koha taotlejate nimekirjadest. Lapse lasteaeda vastuvõtmisel kustutatakse tema andmed teiste lasteaedade järjekordadest.

Lasteaiarühmade komplekteerimine toimub 1. maist kuni 15.augustini, kuid vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel.  

Lasteaeda võetakse vastu eelkõige Tallinna haldusterritooriumil elavaid lapsi.

Lapse vastuvõtmist lasteaeda reguleerib "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord"

Lehekülge haldab
Veronika Kübar
Tallinna Lille Lasteaia direktor
6567 371
lille@lille.edu.ee