KINNITATUD
Tallinna Lille Lasteaed hoolekogu
 protokoll nr 3 08.10.2018 otsus p 6.3  

Lasteaia kodukord

1. Üldsätted

1.1 Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest õigusaktidest.

1.2 Kodukord on avalikustatud lasteasutuse veebilehel ja on lasteasutuses paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.

1.3 Lasteasutuse kodukorra koostab direktor ja selle kinnitab hoolekogu.

1.4 Kodukord on lastele, lapsevanematele ja eestkostjatele (edaspidi vanem) ning lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

1.5 Lasteaia kodukorda muudetakse seoses lasteaia tegevust reguleerivate õigusaktide muudatustega, lasteaia hoolekogu, pedagoogide nõukogu või juhtkonna ettepanekutega ning lasteaia sisehindamise käigus ilmnenud parendusvajadustega.

2. Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

2.1 Vanematel on õigus tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides. Soovitatavalt on laps rühmas hommikul kell 9.00 ennem organiseeritud tegevuste algust. Vanem arvestab, et laste ühised tegevused algavad kell 9.15 ning võivad toimuda ka väljaspool rühmaruume. Vanem arvestab, et lapse toomine õppetegevuste ajal pole soovitatav, sest häirib laste keskendumist ning juhib tähelepanu mängu- ja õppetegevustelt kõrvale. Hilinemine saalis toimuvatele rühmaüritustele (laste peod, muusika-ja liikumis-tegevused, teater) häirib nii esinejaid kui publikut.

2.2 Vanem teavitab lasteaeda hiljemalt 9.30 kui laps on haigestunud või mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda. Lapse kohalolek lasteaias on seotud toitlustamisega, s.t et lasteaias viibiv laps märgitakse kohalolijate nimekirja. Võimalusel teatab lapsevanem ka lapse hiljem tulemisest, et laps saaks lõunasöögi ja oote. Teateid saab edastada Eliis.ee, üldtelefonil, lasteaia ja õpetajate e-postile.

2.3 Vanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.

2.4 Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt määratud isikule teavitades sellest eelnevalt rühma töötajat.

2.5 Lapsele tullakse järele hiljemalt 15 minutit enne lasteasutuse sulgemist. Lasteasutus suletakse kell 18.00. Puhkepäevadel ja riigipühadel on lasteasutus suletud.

2.6 Kui lapsele ei ole lasteasutuse lahtioleku ajal järgi tuldud, siis kontakteerub rühma töötaja võimalusel  telefoni teel lapse vanematega või vanema määratud kontaktisikuga ning teavitab olukorrast direktorit. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või vanem ei tule lapsele järele teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi. 

3. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

3.1 Vanem informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest (sh. allergia, toidutalumatus, juhised haigus- või allergianähtude korral tegutsemiseks), mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust. Allergia korral tuleb esitada allergoloogi vastavasisuline tõend.

3.2 Lasteaias koheldakse kõiki lapsi võrdselt, vaatamata nende toitumisharjumustele ning kedagi ei tõrjuta. Juhul kui lapsel on tervislikel põhjustel vaja erandeid kinnitatud menüüst, hoolitseb lapse toidukorra eest lapsevanem.

3.3 Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.

3.4 Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel  direktorit. 

3.5 Lasteasutuses ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel direktori poolt määratud lasteasutuse pedagoogiga.

3.6 Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab vanem õpetajat esimesel võimalusel: viirusnakkustest, tuulerõugetest, sarlakitest jne. Nakkushaiguste esinemise perioodil teavitatakse sellest vanemaid ning lasteaias rakendatakse Terviseameti juhiseid.

3.7 Lapse lasteasutuses haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteasutuse töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Vanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi. Vanem jõuab haigestunud lapsele lasteaeda järgi hiljemalt 2 tunni jooksul ning vanem tagab kahe pereliikme kontakttelefoni olemasolu.

3.8 Lasteaed kohustub tegutsema ja käituma parimate kavatsustega lapse ja tema tervise huvides ning toetama last tema arengus. Kõik tegevused ja otsused lähtuvad lapsest.

3.9 Vanemal on õigus saada teavet lapse arengu ja käitumise ning selle kohta, kuidas lapse päev on lasteaias on möödunud. Teave edastatakse vahetu vestluse käigus suuliselt.

4. Turvalisuse tagamine

4.1 Lasteasutuse töötajad loovad lasteasutuses füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi. Lasteasutuse töötajad tegutsevad alati lapse parimaid huvisid arvestades.

4.2 Lastele on seatud hoonest või territooriumilt omavolilise väljaliikumise piirangud. Laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse töötajaga lasteasutuse direktori/juhtkonna loal, esitades õppekäigu/väljasõidu registreerimise lehe või lahkuda koos vanemaga või vanema poolt eelnevalt määratud isikuga.

4.3 Võõraste isikute omavoliline pääs lasteasutuse ruumidesse on takistatud. 

4.4 Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides ning laste rühmaga on kaasas piisav arv täiskasvanuid. 

4.5 Vanemad ja lasteasutuse töötajad sulgevad (hommikuti, õhtuti) enda järel jalgväravad ja lukustavad selle riiviga, et tagada õuealal viibivate laste turvalisus.

4.6 Lasteasutuse õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteasutust teenindavad transpordivahendid, kellel on vastav luba.

4.8 Lasteasutuse töötajate ja vanemate eesmärk on vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavaid olukordi ennetada. Lapsed, vanemad ja lasteasutuse töötajad reageerivad viivitamatult vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavale olukorrale, võimalusel see lahendatakse või sellest teavitatakse rühma töötajat ja/või lasteasutuse direktorit.  

4.7 Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteasutuse juhtkonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile. 

4.8 Lasteasutuses ollakse kõikide laste, töötajate, lapsevanemate ja külaliste vastu lugupidavad ja viisakad. Lasteaias on kiusamise ennetamise võtmeisikuks õpetaja, kes on iseenda, laste, vanemate ja kolleegide omavaheliste sõbralike ja toetavate suhete looja. Probleemidest ja murettekitavatest juhtumitest teavitab vanem rühma töötajaid, hoolekogu esindajat ja/või direktorit. Omavaheliste probleemide ebaviisakas vormis (nt. riidlemine, vaidlemine) lahendamine laste, lapsevanemate, külaliste ning lasteasutuse personali ees on keelatud.

4.9 Lastega õues oleku ajal viibivad laste rühmaga koos piisav arv turvalisuse tagamiseks piisav arv töötajaid. Kui laste õues oleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna mõne lapsega, tagab teine rühma/lasteasutuse töötaja õue jäänud rühma laste turvalisuse õuealal. 

4.10 Lastelt ja vanematelt saadud info on konfidentsiaalne, selle töötlemisel seal hulgas selle kasutamisel ja edastamisel järgitakse isikuandmete kaitse seadust.

5.Riietus, hügieen, puhkeaeg ja mänguasjad

5.1 Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu. 

5.2 Lapsel on õueriided (sobivad ja terved), peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust. Lapsevanem arvestab, et õues mängimiseks on parim riietus, mille määrdumise ja/või märgumise korral ei kaasne probleeme. Kinnastest soovitame labakindaid, sõrmikud võivad olla kaasas lapsel, kes oskab neid iseseisvalt kätte panna. Kontrollige, et riietel oleksid küljes tripid/aasad, et neid oleks võimalik nagisse riputada. Lastel on kaasas magamisriided, mida vahetatakse 1 nädala tagant.

5.3 Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke detaile- pikki nööre, salle jt 

5.4 Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.

5.5 Aiarühmaealistel lastel (3a) on kapis kotiga/lapsega nimega/ võimlemisriided (T särk ja püksid).  Kui vanem ei soovi, et laps võimleks paljajalu, siis pannakse lapsele kaasa libisematu tallaga sokid või võimlemissussid. Aastaringselt toimub 1 liikumistegevus / võimlemine - õues. Jälgida, et õueriided- ja jalanõud võimaldaksid õuetegevusest osa võtta. Lapse võimlemisriideid korrastatakse vähemalt kord kuus.

5.6 Lapsed, lapsevanemad ning lasteaia personal ei sisene välisjalanõudes ja –välisriietes rühma, need jäetakse rühma esikusse.

5.7 Vanem toob lapse lasteaeda korrastatud välimusega (riided, kammitud juuksed, lühikeseks lõigatud küüned jt.). Lapsel on kaasas isiklikud hügieenivahendid (sh kamm/hari, tüdrukutel patsikumm, taskurätt või pabertaskurätid). Sõimerühmaealistel on vajadusel kapis mähkmed.

5.9 Toariietus peab olema lapse jaoks mugav, selgapanemisel ning äravõtmisel võimalikult lihtsalt käsitletav. Vanem varustab lapse riided ja jalanõud lapse nimega.

5.10 Laste üldine puhkeaeg lasteasutuses on ajavahemikus 13.00-15.00. Olenevalt laste vanusest, rühma päevakavast ja lapse individuaalsest puhkeaja vajadusest võimaldatakse lastele sel ajavahemikul päevauni. Vajadusest puhkeajal laps lasteaiast ära viia teavitab lapsevanem rühma töötajat hommikul või enne puhkeaja algust telefoni teel.

5.11 Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest. Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju, mobiiltelefone ja/või elektroonilisi mänge.

5.12 Lasteaias rattaga sõitmisel on kiiver kohustuslik. Jalgratta viib lapsevanem ise õuekuuri. Tõukerattad saab panna keldrisse.

5.13 Kelgud, suusad peavad olema märgistatud. Lasteaed ei vastuta õuele unustatud vahendite eest. Lume sulamisel tuleb kelgud koju viia.

5.14 Soodsate ilmastikutingimuste korral toimuvad võimalikult paljud laste tegevused  õues. Vanem arvestab, et kõik lapsed viibivad õues iga päev (1-2 korda). Õues viibimise kestvus sõltub ilmastikutingimustest.

6. Lasteaiakoha kasutamine, arve tasumine

6.1 Vanem tasub lasteaiateenuse osutamise eest (osalustasu, toitlustustasu) tähtaegselt ja igakuiselt, vastavalt vanema e-posti edastatud arvele. Vanem annab koheselt teada probleemide ja/või makseraskuste tekkimisel lasteasutuse direktorile.

6.2 Lasteaiakohta võib laps kasutada kuni lapse koolikohustuse tekkimise aasta 31. augustini või lasteaiast väljaarvamiseni lasteaia algatusel või lapsevanema taotlusel. Kui vanem ei esita lasteaiast lahkumiseks avaldust varem, eeldab lasteaed, et laps kasutab lasteaiakohta kuni (lapse koolikohustuse tekkimise aasta) 31. augustini.

6.3 Lapse lasteaiast väljaarvamiseks vanema taotlusel esitab vanem lasteaia direktorile avalduse, milles märgib lapse lasteasutusest lahkumise kuupäeva. Soovitav on avaldus esitada vähemalt üks kuni kolm päeva enne lapse lahkumist.

6.4 Vanem on kohustatud tasuma lasteaiateenuse eest kuni lapse lasteaiast väljaarvamise kuupäevani.

6.5 Lasteaial on õigus arvata laps lasteaiast välja, kui vanem ei ole tasunud lasteaiateenuse eest ühe kuu jooksul maksetähtajast arvates. Sellisel juhul teavitab lasteaia direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning annab täiendava tähtaja võla tasumiseks. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvatakse laps lasteaiast välja.

7. Koostöö vanematega 

7.1 Vastavalt EV Haridusseadusele § 24 omandatakse alusharidus põhiliselt kodus ning selle eest vastutavad vanemad või neid asendavad isikud. Perekondlikku kasvatust toetavad ja täiendavad koolieelsed lasteasutused ning täiendtegevused koolivalmiduse ettevalmistamisel otsustatakse õpetaja ja lapsevanema koostöös, lapse individuaalseid oskusi arvesse võttes (KELS §17). 

7.2 Hea koostöö lapsevanemate ja õpetajate vahel on aluseks lapse kohanemisele ning turvatunde tagamisele lasteaias. See omakorda soodustab igati lapse arengut. 

7.3 Võimalusel soovitame osaleda lasteaia üritustel ja lapse arengust ülevaate saamise toiminguis (peod, ühistööd, arenguvestlused, rühma koosolekud jms). 

7.4 Lapse rühmapeo päeval on vajalik lapsevanema kohalolek vähemalt 15 minutit enne ürituse algust, et korrastada lapse välimus. 

7.5 Anda soovitusi lasteaia töö paremaks korraldamiseks (õppevahendid, toitlustamine jne). Lasteasutusega seoses tekkinud probleemid lahendada pöördudes: rühma õpetajate, hoolekogu liikmete, asutuse direktori poole. Oodatud on kõik Teie poolsed ettepanekud hoolekogu, rühmaõpetaja, e-posti kaudu. 

7.6 Kui muutub Teie telefoni number, e-post, siis teavitatakse sellest rühma õpetajat või direktorit.

Teadmiseks: Keemia tn parkimine kellaga 30 min.


Lehekülge haldab
Veronika Kübar
Tallinna Lille Lasteaia direktor
6567 371
lille@lille.edu.ee