2019/2020 ÕPPEAASTA EESMÄRGID

Aasta teema: TAHAN KÕIKE TEADA!

Õppe–ja kasvatustegevusega on lastele loodud mitmekülgsed tingimused ümbritseva eluga tutvumiseks ning keskkonnateadlikkuse, väärtushinnangute ning sotsiaalsete oskuste kujunemiseks. Õppe-kasvatustegevuse korraldus ja keskkond toetab laste liikumisaktiivsust ning tervisliku toitumise valikuid.

• Laps õpib tundma ja väärtustama eesti kultuuripärandit läbi lugude jutustamise, õues õppimise, lastekirjanduse, loov- ja kunstitegevuse  /Eesti keele aasta 100/

• Laps on eakohaselt innukas osaleja kokandustegevustes: suhtub positiivselt toiduvalmistamisesse ja söömisesse, saab juhendamisel hakkama  lihtsamate toiduvalmistamiste tegevustega- tükeldamine, segamine, kallamine, riivimine, rullimine jne 

•Laps matkab looduses ja saab teadmisi loodusest ning on eakohaselt keskkonnateadlik (loodushoid, ohutus, taaskasutus). Laps liigub rõõmuga ja on kehaliselt aktiivne. Laps omandab uusi teadmisi uurides ja katsetades.

•Laps saab (esimesed) teadmised ja oskused digivahendite eesmärgistatud ning mängulisest kasutamisest

Eesmärgi saavutamiseks planeeritav:
1.Pakkuda lastele õppeaasta jooksul igakülgset teavet ja tegutsemisvõimalusi Eesti (keele), ümbritseva looduskeskkonna, kodukoha (Tallinna ja lähiümbrus) tundma-õppimiseks (Raamatukogubuss, raamatute tegemine (koostöös vanematega), raamatulugemised koos vanematega, raamatuvahetusriiul)

2.Tervisekasvatsuse läbiviimine eesmärgistatud tervisedenduslike tegevuste ja  üritustega

•Laste liikumisaktiivsuse tõstmiseks matkad ja jalutuskäigud, suusatamine, rattapäev, spordipäevad (linnaosa)

•Laste kaasamine toiduvalmistamisesse - kokandustegevused koos lastega - võileibade, teatud toitude ja salatite valmistamine, smuutid, tee  jne aiarühmades 1-2 x kuus; 

•Tutvustada toidu teekonda lapse lauale: mahetalu külastus aiarühma lastega, mängulised poetegevused puu- ja köögiviljade kaalumine, seemnest taimede kasvatamine. Osalemine Linnaaianduse projektis. 

•Osavõtt Suukooli üleriigilisest kampaaniast „Suukool võitleb suukollidega!“  3 aiarühmaga  

3. Pakkuda  lastele õppeaasta jooksul erinevaid võimalusi ümbritseva looduskeskkonna, kodukoha tundmaõppimiseks: 

•Õuesõppenädalate läbiviimine 4 aastaajal ning  lastega loodusteemakohaste katsetuste ja tööde läbiviimine avastusõppe meetodil (kõigi meeltega kogedes ja koos tegutsedes) 

•Matkad loodusesse talvel, kevadel, suvel ja õppekäigud lasteaia lähiümbruses ning vanalinna, muuseumidesse jne 

•SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud projekti
“Õppepäev Viimsi külastuskeskuses“ läbiviimine koolieelikute  rühmaga 

4. Õppetegevustes robootika ja lego erinevate komplektide kasutamine laste õpi- ja tehnoloogiahuvi äratamiseks ning koostööoskuse arendamiseks

•Projektiõppe rakendamine kasutades erinevaid IT vahendeid.
Teemad – liiklus, robotid. Rühmakeskkonna arendamine (temaatilised keskused, mänguvahendid, õpisein)

•Lego ja robootikavahendite kasutamine lõimitud õppetegevustes ja üritustel 1-2 x kuus 

•Vahendite täiendamine (osalemine projektides)

•Koostöö teiste lasteaedadega ürituste korraldamiseks ja läbiviimiseks (Code Week programmeerimisnädala õpituba, mänguhommikud 3 lasteaia lastele) 

•Koostöö vanematega ( Nutikuu tegemised, ühisüritused)


Lehekülge haldab
Veronika Kübar
Tallinna Lille Lasteaia direktor
6567 371
lille@lille.edu.ee