2017/2018 ÕPPEAASTA EESMÄRGID

Aasta teema: MINU EESTIMAA
Õppe –ja kasvatustegevusega on toetatud laste õpihuvi ja üldoskuste arendamist läbi erinevate õppemeetodite/metoodikate rakendamise ning erinevate projektide läbiviimise.
•Laps teab ja tunneb Eesti sümboolikat, rahvakalendri tähtpäevi, (pere) traditsioone ja rahvustoite
•Laps õpib tundma ja väärtustama elukohta ja eesti kultuuripärandit läbi lugude jutustamise, õues õppimise, muusika ja liikumise, loov- ja kunstitegevuse
•Laps matkab, liigub looduses rõõmuga ja saab teadmisi loodusest ning on eakohaselt keskkonnateadlik (loodushoid, ohutus, taaskasutus)
•Laps mõistab samm-sammult keskkonnaalaseid väärtushinnanguid ning loob seoseid loodusest nii lasteaia õuealal ja kui erinevates looduskeskkondades neljal aastaajal
•Laps on eakohaselt innukas osaleja kokandustegevustes ning õpib ja teab tervisliku toitumise põhimõtteid
•Laps saab (esimesed) teadmised ja oskused digivahendite eesmärgistatud ning mängulisest kasutamisest

Eesmärgi saavutamiseks planeeritav:
1.Pakkuda  lastele õppeaasta jooksul igakülgset teavet ja tegutsemisvõimalusi Eesti,  ümbritseva looduskeskkonna, kodukoha (Tallinna ja lähiümbrus ) tundmaõppimiseks:
•õuesõppenädalate läbiviimine 4 aastaajal
•matkad loodusesse erinevatel aastaaegadel ja õppekäigud lasteaia lähiümbrusesse, vanalinna, muuseumidesse jne
•lastega loodusteemakohaste katsetuste ja tööde läbiviimine avastusõppe meetodil (kõigi meeltega kogedes ja koos tegutsedes) aastaringselt
•SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud projekti“ Kevadet otsimas“ läbiviimine 2 rühmaga ja Tallinna Haridusameti poolt korraldatud (KIK) keskkonnaharidusprogrammide projektis osalemine 1 rühmaga
•osalemine Alusharidus 100 linnaosa ja Tallinna üritustel
2.Lapsed on kaasatud toiduvalmistamisse:
•Lihtsate salatite, smuutite, võileibade jt  jookide ja söökide valmistamine aiarühmadega 1-2 x kuus
•Lastele eesti rahvustoitude tutvustamine 
•Toiduvalmistamise sidumine erinevate ainevaldkondadega- keel ja kõne, matemaatika jt valdkonnad
3.Tervisekasvatuse läbiviimine läbi õueõppe (orienteerumine aiarühmades, sportlikud matkad, aiarühmade nädala 1 liikumistegevuse läbiviimne õues, suusatamise algtõdede õpetamine, seiklusradade külastamine, kepikõnni õpetamine,  jalgrattamatka läbiviimine 6-7a lastele )
•Õues võimalike ohtlike olukordade märkamise, vigastuste ennetamise tutvustamine lastele
•Liikumisvahendite täiendamine: täiendavate suusakomplektide ostmine, liikumistegevuste õuevahendite täiendamine
4.Õppetegevustes, teadusenurgas  robootika ja lego erinevate komplektide kasutamine laste õpi- ja tehnoloogiahuvi äratamiseks ning koostööoskuse arendamiseks
•Lego ja robootika vahendite kasutamine lõimitud õppetegevustes ja üritustel 1-2 x kuus
•Vahendite täiendamine ( osalemine projektides)

Lehekülge haldab
Veronika Kübar
Tallinna Lille Lasteaia direktor
6567 371
lille@lille.edu.ee