2018/2019 ÕPPEAASTA EESMÄRGID

Aasta teema: TERVE OLLA VÄGA HEA!

1. LAPSED

Õppe –ja kasvatustegevusega on lastele loodud tingimused tervise- ja keskkonnateadlikkuse, loovuse ja väärtushinnangute ning sotsiaalsete oskuste kujunemiseks

 • Laps väärtustab tervist, teab eakohaselt hügieenist ja tervise hoidmisest ning õpib ja teab tervisliku toitumise põhimõtteid
 • Laps on eakohaselt innukas osaleja kokandustegevustes 
 • Laps loob heade suhete pagasi lasteaias. Laps märkab oma mõtteid ja tundeid ning oskab nendega toime tulla. Laps arvestab kaaslastega
 • Laps matkab, liigub looduses rõõmuga ja saab teadmisi loodusest ning on eakohaselt keskkonnateadlik (loodushoid, ohutus, taaskasutus)
 • Laps mõistab samm-sammult keskkonnaalaseid väärtushinnanguid ning loob seoseid loodusest nii lasteaia õuealal ja kui erinevates looduskeskkondades neljal aastaajal. Laps leiab otsides, katsetades ja avastades lahendusi ja vastuseid
 • Laps saab (esimesed) teadmised ja oskused digivahendite eesmärgistatud ning mängulisest kasutamisest

Eesmärgi saavutamiseks planeeritav:

1.Terviseteemade eakohane käsitlemine kasutades erinevaid meetodeid ( rollimängud, draamaõpe, lastekirjandus, avastusõpe, liikumismängud, kokandus, esmaabi õpetus lastele jt)

 • Tervisekasvatuse läbiviimine läbi õueõppe (spordipäevad (linnaosa), matkad ja jalutuskäigud, nädala 1 liikumistegevuse läbiviimne õues, suusatamine, rattapäev pargis)
 • Laste sotsiaalse ja emotsionaalse tervise toetamine keskendudes lapse soovile suhelda, otsustada, mängust ning õppimisest rõõmu tunda (Kiusamisest vaba lasteaed aiarühmades)
 • Pakkuda lastele erinevaid tegutsemise võimalusi õues ja toas läbi mängulise tegevuste (laste korrapidamine; kokandus (võileibade, teatud toitude ja salatite valmistamine, smuutid, tee, küpsetised, tordid jne) aiarühmades 1-2 x kuus; tegevused taimedega nii toas kui õues (istutuskastid, sibulate kasvatamine jne).
 • Planeerida, seostada  ja lõimida õppetegevusi nt. toiduvalmistamisel matemaatikaga; keel ja kõnet õppekäikudega, teatritega ja üritustega
 • Tutvustada toidu teekonda lapse lauale (kodus/ lasteaias): farmikülastused lastega, mängulised poetegevused puu- ja köögiviljade kaalumine, poe külastused, seemnest taimede kasvatamine, lapse kaasamine toiduvalmistamisesse koostöös perega
 • Kaasata eakohaselt lapsi tervise põhimõtete järgimisele: hoian puhtust-korda, söön tervislikult ja vähemalt 3ampsu, hoolin oma hammastest, liigun ja spordin koos kaaslastega, olen sõbralik, puhkan, mängin, viibin igapäev õues

2. Pakkuda  lastele õppeaasta jooksul igakülgset teavet ja tegutsemisvõimalusi ümbritseva looduskeskkonna, kodukoha (Tallinna ja lähiümbrus ) tundmaõppimiseks:

 • Õuesõppenädalate läbiviimine 4 aastaajal ning  lastega loodusteemakohaste katsetuste ja tööde läbiviimine avastusõppe meetodil (kõigi meeltega kogedes ja koos tegutsedes) 
 • Matkad loodusesse talvel, kevadel, suvel ja õppekäigud lasteaia lähiümbruses ning vanalinna, muuseumidesse jne 
 • SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud projekti “Olen mere sõber“ läbiviimine 4 rühmaga 
 • Osalemine linnaosa jt. üritustel

3. Õppetegevustes robootika ja lego erinevate komplektide kasutamine laste õpi- ja tehnoloogiahuvi äratamiseks ning koostööoskuse arendamiseks

 • Lego ja robootika vahendite kasutamine lõimitud õppetegevustes ja üritustel 1-2 x kuus 
 • Vahendite täiendamine (osalemine projektides)

4.Õpetajate koolitused 

2.VANEMAD

 • Vanematega on kooskõlastatud ühtsed seisukohad lapse tervisekäitumise osas- turvalisus, liikumine, toitlustamine; 
 • Lapse optimaalne eakohane ja individuaalne areng on saavutatud õpetajate ja pere koostöös (info vanemalt lapse individuaalsusega arvestamiseks, arenguvestluste läbiviimine, lastevanemate nõustamine, erineva huvitegevuse võimaldamine, e-päeviku kasutamine  jne)
 • Vanemad on kaasatud ja rakendatud koostööle erinevatel tasanditel: lasteaia arengu teotamine läbi heategevuse; õppetegevuste korraldamine  lastele, rühmade ühisürituste korraldamine; lasteaia tervisemeeskonnas osalemine;

3.PERSONAL

 • Lasteaia personal on õppeaasta jooksul kaasatud  koostööle lasteaias läbiviidavate tegevuste, ürituste ja projektide kaudu
 • Õpetajatel on toimiv koostöö kolleege toetava pedagoogilise praktika jagamisel

4.ÕPPEKAVA

 • Õppekavas on tervisekavatuse täiendused rakendatud
 • Õppevara on täiendatud ( tervise temaatika, lego ja robootika)
Lehekülge haldab
Veronika Kübar
Tallinna Lille Lasteaia direktor
6567 371
lille@lille.edu.ee