2016/2017 ÕPPEAASTA EESMÄRGID
Aasta teema: LILLE LASTEAIA LAPS ON TERVE JA RÕÕMUS
Õppe –ja kasvatustegevusega on lapsele loodud võimalused ise tegutseda aktiivselt ning omandada teadmisi, kogemusi loodusest ja tervisest
• Laps tunneb eakohaselt rõõmu liikumisest ja oskab hoida tervist. Teab tegevusi, mis on tervisele kasulikud (tervislik toitumine, aktiivne liikumine,  uni ja puhkus, mäng, hea tuju, meeldivad ja head suhted, isiklik hügieen );
• Laps oskab eristada igapäevaelus tervisele kasulikku ja kahjulikku. (teab,  kuidas ümbritsev keskkond ja inimeste käitumine mõjutab tervist; teab toitumisest -taldriku reegel, mittekasulikud toidud, ravimtaimed  jne );
• Laps õpib ja teab, kuidas käituda ohu, õnnetuse ja abivajamise korral. Laps teab esmaseid esmaabi võtteid;
• Laps õpib tundma enda ja kaaslaste tundeid (emotsioone)  läbi koos mängimise, uurimise ja avastamise ning erinevate emotsioonidega toime tulema;
• Laps õpib vältima ohtlikke olukordi ja hoidma ennast erinevate ohtude eest õuealal, tänaval, ruumides jm;
• Laps matkab, liigub looduses rõõmuga ja saab teadmisi loodusest;
• Laps mõistab samm-sammult keskkonnaalaseid väärtushinnanguid ning loob seoseid loodusest nii lasteaia õuealal ja kui erinevates looduskeskkondades;
Eesmärgi saavutamiseks planeeritav:
1.Koostöö laste tervisekäitumise kujundamiseks nii lapsevanemate kui ka piirkondlike asutustega.
2.Tervisekasvatuse läbiviimine läbi  õueõppe (orienteerumise tutvustamine aiarühmades, sportlikud matkad,  aiarühmade nädala 1 liikumistegevuse läbiviimne õues, suusatamise algtõdede õpetamine - suusakomplektide ostmine )
3.Aiarühma lastele esmaabi koolituse läbiviimine.
4.Õues mängides, õppides ja liikudes laste elutervete harjumuste kujundamine. Lastele erinevate ohtlike olukordade märkamise, vigastuste ennetamise tutvustamine
5.Sõbralikkuse ja mõtlemisoskuse arendamine – ära tee teisele seda, mida sa ei taha, et sulle endale tehakse.
6.Anda lastele õppeaasta jooksul igakülgset teavet ümbritseva looduskeskkonna kohta kasutades avastusõpet:
• õuesõppenädalate läbiviimine rühmades
• matkad ja õppekäigud loodusesse erinevatel aastaaegadel
• lastega loodusteemakohaste katsetuste ja tööde läbiviimine (kõigi meeltega kogedes ja koos tegutsedes)
• SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud projekti " Õpime metsas- Tallinna Lille lasteaia õppekäigud Viimsi looduskeskusesse 4 erineval aastaajal“ läbiviimine  õppeaasta jooksul
7.Eakohaste  käitumisnormide järgimisele suunamine erinevates olukordades ja kohtades. Laste tähelepanu juhtimine omavaheliste heade suhete loomisele ja hoidmisele, heatahtlikule ning viisakale suhtlemisele innustamine igas olukorras. Projekti metoodika  „Kiusamisest vaba lasteaed“ kasutamise 3 aiarühmas  (liitub Lõvilõugade rühm)

Lehekülge haldab
Veronika Kübar
Tallinna Lille Lasteaia direktor
6567 371
lille@lille.edu.ee