Kodulehel olevat avalikku informatsiooni töötleb ja haldab
Veronika Kübar
Tallinna Lille Lasteaia direktor
6567 371
lille@lille.edu.ee


TALLINNA LILLE LASTEAIA PÕHIMÄÄRUS


TALLINNA LILLE LASTEAIA DOKUMENDIREGISTER


JÕUSTUNUD KOHTULAHENDID
Jõustunud kohtulahendid on avalikustatud RIIGI TEATAJAS

Riigikohtu lahendid

Maa- ja ringkonnakohtu lahendid

Lasteaial kohtulahendid puuduvad


RIIGIHANKED

Riigihangete tegevust reguleerib riigihangete seadus

Uued hanked avaldatakse Rahandusministeeriumi kodulehel riigihangete registris

Abiinformatsiooni riigihangete ja registris avaldatavate dokumentide täitmise kohta leiad e-Riigihangete keskkonnast ja Rahandusministeeriumi kodulehelt

  Riigihangete arhiiv

Tallinna Lille Lasteaia hankekord


UURINGUD JA ANALÜÜSID

Puuduvad


RIIKLIK JÄRELVALVE

Tallinna haridusasutuste üle teostab riiklikku järelevalvet  Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond

Tuleohtusalast järelevalvet teostab asutustes Päästeameti Põhja päästekeskus (dokumendiregister)


SISEHINDAMINE

Sisehindamise aruanne 2006-2009 tutvuda saab SIIT

Sisehindamisnõuniku tagasisidearuandega saab tutvuda SIIT

Sisehindamise aruanne 2009-2012 tutvuda saab SIIT

Sisehindamise aruanne 2012- 2015 tutvuda saab SIIT


ISIKKOOSSEIS 

Muudetud  21.08.2018


TÖÖTASUJUHEND


EELARVE

 


Isikuandmete töötlemise eesmärk, ulatus ja viis
Tallinna Lille Lasteaed töötleb isikute andmeid seaduse ja nende alusel antud õigusaktidega kohalikule omavalitsusele ja tema asutustele pandud ülesannete täitmisel ja täitmiseks. Isikuandmete töötlemisel lähtume isikuandmete kaitse seadusega https://www.riigiteataja.ee/akt/130122010011 ning Andmekaitse Inspektsiooni http://www.aki.ee/  juhistega isikuandmete töötlemisele sätestatust.

Peamised isikuandmete töötlemisega seotud ülesanded
Isikuandmete töötlemise aluseks on üldjuhul isiku enda algatus (taotlus, avaldus, märgukiri, teabenõue jne – edaspidi nimetatud kiri) või isiku pöördumine asutuse poole. Isiku algatuse või osaluseta töötleb asutus isikuandmeid ainult siis, kus seadus näeb vastava õiguse avaliku ülesande täitmiseks ette.
 
Isikuandmeid (nimi, aadress, e-posti aadress, telefon) kasutatakse kirja saatjale vastamiseks, täiendava teabe saamiseks vajaliku informatsiooni taotlemisel kirja adressaadiga kontakti saamiseks. Asja menetlemiseks ning dokumendi kättetoimetamiseks kasutatakse aadressiandmeid, mida menetlusosaline on ise asutusele avaldanud või mis on kättesaadavad rahvastiku- või äriregistrist.
 
Isikuandmetega dokumente säilitatakse vastavalt Tallinna Lille Lasteaia dokumentide loetelus märgitud säilitustähtajale. Säilitustähtaja ületanud dokumendid hävitatakse.
 
Statistikat ja asutuse tegevuse kokkuvõtted avaldatakse umbisikuliselt, ilma isikunimede ja kontaktandmeteta.

Kolmandatele isikutele, sealhulgas teisele asutusele, isikuandmete edastamise ja avalikkusele kättesaadavaks tegemine
 
Isikuandmete avalikkusele kättesaadavaks tegemine
Isikuandmed avalikustatakse ainult juhul, kui avalikustamise kohustus tuleneb seadusest.
Kirjad (nii asutusse saabunud kui ka asutusest välja saadetud) registreeritakse EKIS avalik moodul  dokumendiregistris. Dokumendiregistrile on kõikidel juurdepääs Tallinna Lille Lasteaia kodulehelt.
Avaliku teabe seadusest (§ 12 lg 3) lähtuvalt märgitakse dokumendiregistrisse kirja saatja ja saaja kohta nimi, aadress ja muud kontaktandmed. Dokumendiregistri avalikust vaatest on võimalik näha ainult isiku nime. Kui dokumendiregistri väljadel olevast infost ilmneb teave, mis avaliku teabe seaduse (§ 35) alusel võib riivata kirja saatja eraelu või isikuandmete kaitse seadusest (§ 4 lg 2) lähtuvalt kajastada delikaatseid isikuandmeid, on dokumendiregistri avalikus vaates näha kirja saatja või saaja nime initsiaalid. Muul juhul avalikustatakse dokumendiregistris kirja saaja või saatja ees- ja perekonnanimi.
Kui saadate asutusele kirja paberdokumendina, kirja dokumendiregistri avalikust vaatest kätte saada ei ole võimalik. Kui saadate kirja elektrooniliselt ning see ei sisalda isikuandmeid või teavet, mis annab aluse dokumendile juurdepääsupiirang kehtestada, on Teie elektronkiri avaliku teabe seaduse § 12 lõike 4¹ alusel dokumendiregistrist kõikidele kättesaadav. Kirja saatja võib kirjas avaldada, et ei soovi kirja dokumendiregistri kaudu avalikustamist.
Vastavalt avaliku teabe seadusele (§ 438) andmekogudes, mille pidaja on asutus, isikuandmeid ei avalikustata, v.a juhul, kui isikuandmete avaldamise kohustus ei tulene seadusest.

Isiku poolt enda andmetega tutvumise õigus ja kord

Igaühel on õigus küsida asutuselt enda kohta käivaid isikuandmeid ning teavet ning õigus tutvuda kõikide tema kohta kogutud andmetega. Seda õigust võib piirata üksnes seaduse alusel.
Lähtuvalt isikuandmete kaitse seadusest (§ 19) on igal isikul õigus saada teada milliseid isikuandmeid tema kohta asutuses kogutakse ja on kogutud; millisel eesmärgil ning millisele seadusele või muule õigusaktile tuginedes tema andmeid töödeldakse; millistele isikutele või asutustele on tema isikuandmeid edastatud.
Enda andmete töötlemise kohta on asutuselt võimalus saada informatsiooni või tutvuda andmetega, mida Teie kohta on kogutud, järgmiselt: pöörduda suulise järelepärimisega telefoni teel, vastuvõtul;  esitada kirjalik taotlus (Keemia 5a  , Tallinn 10616, Harju  maakond; e-post lille@lille.edu.ee); taotleda teabenõude (vt avaliku teabe seaduse § 14) korras Teie isikuandmetega dokumentide väljastamist; tutvuda Teie isikuandmetega dokumentide või registritega ametiasutuses koha peal.
Isikuandmete väljastamiseks peab andmete väljastaja olema veendunud, et tegemist on just selle isikuga, kellel on õigus vastavaid andmeid saada. Seetõttu peab andmete taotleja vajadusel oma isikusamasust või andmete taotlemise õigust tõendama. Kui telefoni teel tehtud päringu puhul ei ole ametnikul võimalik veenduda, et andmeid küsib õigustatud isik, on ametnikul õigus paluda taotluse esitamist kirjalikult koos vajalike tõenditega.
Lähtuvalt isikuandmete kaitse seadusest (§ 19 lg 3) väljastab asutus nõutavad isikuandmed või põhjendab andmete väljastamisest või teabe andmisest keeldumist taotluse saamise päevale järgneva viie tööpäeva jooksul. Olenevalt taotletavatest andmetest võib eriseadus isikuandmete kohta teabe ja isikuandmete väljastamise korra suhtes näha ette erandi.
Teabenõude korras väljastatakse taotlejale tema isikuandmetega seotud dokumentide koopiad või väljatrükid või juhendatakse isik avalikustatud teabe juurde. Teabenõue täidetakse viivituseta, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul nõuetekohaselt esitatud teabenõude registreerimisele järgnevast tööpäevast. Kui teabenõuet on vaja täpsustada või kui teabe väljaselgitamine on aeganõudev, võib asutus teabenõude täitmise tähtaega pikendada kuni 15 tööpäevani. Tähtaja pikendamisest koos põhjendustega teavitatakse teabenõude esitajat.
Asutus keeldub dokumentidega koha peal tutvumise võimaldamisest ja dokumentide või teabe väljastamisest juhul, kui see võib kahjustada teiste isikute õigusi ja vabadusi, eraelu puutumatust või isikuandmete kaitset;  takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist või raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses; ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.
Riiklikest registritest, millesse andmeandja on ametiasutus (Eesti Hariduse Infosüsteem, Haigekassa, Tallinna Haridusandmekogu) saab enda kohta käivaid andmeid kontrollida ka riigiportaali www.eesti.ee e-teenuse (rubriik „Kodanikule“) kaudu.
 
Igal isikul on õigus nõuda enda või oma esindatava (eestkostetava) ebaõigete isikuandmete parandamist. Selleks tuleb kas suuliselt või kirjalikult teha vastav tähelepanek asutusele. Asjakohase teabe võib edastada lasteaia direktorile või asutuse üldkontaktidele (tel 6567371 Keemia 5a , Tallinn 10616, Harju  maakond; e-post lille@lille.edu.ee). Paranduste tegemiseks võib asutus nõuda täiendavaid tõendeid.
Kui isikuandmete töötlemise nõue ei tulene seadusest, küsib asutus isikuandmete töötlemiseks loa- vabal tahtel kirjalik nõusolek (vt isikuandmete kaitse seaduse § 12).
Kui asutusel ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks enam (nt andmete säilitamise tähtaeg on lõppenud) seaduslikku alust, kuid Te leiate, et andmete töötlemist jätkatakse, võite nõuda andmete kasutamise lõpetamist või andmete kustutamist.

Uuendatud 12.09.2013