Kodulehel olevat avalikku informatsiooni töötleb ja haldab
Veronika Kübar
Tallinna Lille Lasteaia direktor
6567 371
lille@lille.edu.ee


TALLINNA LILLE LASTEAIA PÕHIMÄÄRUS


TALLINNA LILLE LASTEAIA DOKUMENDIREGISTER


JÕUSTUNUD KOHTULAHENDID
Jõustunud kohtulahendid on avalikustatud RIIGI TEATAJAS

Riigikohtu lahendid

Maa- ja ringkonnakohtu lahendid

Lasteaial kohtulahendid puuduvad


RIIGIHANKED

Riigihangete tegevust reguleerivad õigusaktid 

Uued hanked avaldatakse Rahandusministeeriumi kodulehel riigihangete registris

Abiinformatsiooni riigihangete ja registris avaldatavate dokumentide täitmise kohta on leitav  Rahandusministeeriumi kodulehelt

  Riigihangete arhiiv

Tallinna Lille Lasteaia hankekord


UURINGUD JA ANALÜÜSID

Puuduvad


RIIKLIK JÄRELVALVE

Tallinna haridusasutuste üle teostab riiklikku järelevalvet  Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond

Tuleohtusalast järelevalvet teostab asutustes Päästeameti Põhja päästekeskus (dokumendiregister)


SISEHINDAMINE

Sisehindamise aruanne 2006-2009 tutvuda saab SIIT

Sisehindamisnõuniku tagasisidearuandega saab tutvuda SIIT

Sisehindamise aruanne 2009-2012 tutvuda saab SIIT

Sisehindamise aruanne 2012- 2015 tutvuda saab SIIT


ISIKKOOSSEIS 

Muudetud  21.08.2018


TÖÖTASUJUHEND


EELARVE

 


Isikuandmete töötlemise eesmärk, ulatus ja viis
Tallinna Lille Lasteaed töötleb isikute andmeid seaduse ja nende alusel antud õigusaktidega kohalikule omavalitsusele ja tema asutustele pandud ülesannete täitmisel ja täitmiseks.Tallinna Lille Lasteaia tegevus on avalik. Lähtuvalt seadustest on lasteaial kohustus teatud osa dokumentidest ja teabest Internetis avalikustada või teha muul viisil igaühele kättesaadavaks. Oma tegevuse käigus kogub ja töötleb lasteaed ka isikuandmeid ja isikute eraelu puudutavat teavet.

Isikuandmete töötlemise aluseks on üldjuhul isiku enda algatus (avaldus, taotlus, teabenõue vms) või isiku pöördumine lasteaia poole. Isiku algatuse või osaluseta töötleb lasteaed isikuandmeid ainult siis, kui seadus näeb vastava õiguse avaliku ülesande täitmiseks ette.

Isikuandmeid (nimi, aadress, e-post, telefon) kasutatakse kirja saatjale vastamiseks, vajaliku informatsiooni taotlemisel kirja adressaadiga kontakti saamiseks. Isikuandmetega dokumente säilitatakse vastavalt Tallinna Lille Lasteaia dokumentide loetelus märgitud tähtajale. Säilitustähtaja ületanud dokumendid hävitatakse.

Riiklikest registritest, millesse andmeandja on ametiasutus (Eesti Hariduse Infosüsteem, Haigekassa, Tallinna Haridusandmekogu) saab enda kohta käivaid andmeid kontrollida ka riigiportaali www.eesti.ee e-teenuse (rubriik „Kodanikule“) kaudu. Kirjad (nii asutusse saabunud kui ka asutusest välja saadetud) registreeritakse EKIS avalik moodul dokumendiregistris. Dokumendiregistrile on kõikidel juurdepääs Tallinna Lille Lasteaia kodulehelt. Eraisikutelt saadud dokumendid on valdavalt juurdepääsupiiranguga, kuna sisaldab saatja või saaja elukohaandmeid, telefoninumbrit, e-posti. Isiku eraelu puudutav teave ei kuulu kolmandatele isikutele avalikustamisele. Muu kirjas märgitud teabe osas sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused sätestab Avaliku teabe seadus §35

Lasteaed juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest ja Tallinna linna andmekaitsetingimustest. Euroopa Liidu Isikuandmete kaitse üldmäärus- hakati kohaldama 25.mai 2018, mis asendab senist isikuandmete kaitse seadust.

Õigus tutvuda enda andmetega:

Igal isikul on õigus saada teada

·  milliseid isikuandmeid tema kohta kogutakse ja on kogutud

· millisel eesmärgil ning millisele seadusele tuginedes tema andmeid töödeldakse

· millistele isikutele või asutustele on tema isikuandmeid edastatud

· enda andmete töötlemise kohta on lasteaialt võimalus saada informatsiooni või tutvuda andmetega mida teie kohta on kogutud:

·   pöörduda suulise järelpärimisega telefoni teel lasteaia direktori poole;esitada kirjalik taotluse e-posti või kirja teel (Tallinna Lille Lasteaed Keemia 5a, Tallinn 10616, Harju maakond);

· taotleda teabenõude (Avaliku teabe seadus §14) korras isikuandmetega dokumentide väljastamist;

· tutvuda isikuandmeid sisaldavate dokumentidega lasteaias kohapeal.

Kui isikuandmete töötlemise nõue ei tulene seadusest, peab lasteaed isikuandmete töötlemiseks saama vabal tahtel kirjaliku nõusoleku. See on põhjus, miks konkurssidele esitamiseks või lasteaia veebilehel isikuga seotud andmete edastamiseks või avalikustamiseks on vaja ka vastava isiku nõusolekut. 

TÖÖLE KANDIDEERIMINE

Hoiame ja kasutame teie isikuandmeid kui kandideerite meile tööle. Meile tööle kandideerides lähtume kandidaadi enda avaldatud teabest ja avalikest allikatest.

Kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid me oleme tema kohta kogunud, tutvuda meie kogutud andmetega, anda selgitusi ja esitada vastuväiteid.

Kandidaadi dokumentidega tutvuvad ainult värbamisprotsessis osalevad töötajad.

Kandidaatide dokumente ja andmeid kolmandatele isikutele ei avaldata.

Mittevalituks osutunud kandidaatide andmed ei kuulu säilitamisele ja need hävitatakse va kandidaadisoovil säilitatavad andmed edaspidiseks.

Andmekaitsetingimused nõusoleku alusel isikuandmete töötlemise korral

Õiguslik alus Andmete töötlemise õiguslik alus on nõusolek. NB! Kõigi ülejäänud andmete töötlemine, mida lasteaed lapsevanemalt nõuab, toimub õigusaktidega sätestatud kohustuste täitmiseks.

Lapsevanema õigused

Nõusoleku tagasivõtmine

Nõusoleku (NÕUSOLEK ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS) täidab vanem lapse lasteaeda tulekul. Lapsevanemal on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmiseks tuleb lapsevanemal esitada lasteaiale avaldus ja märkida ära, milliste andmete töötlemise nõusoleku ta tagasi võtab.

Andmete saamine, parandamine, piiramine ja kustutamine

Lapsevanemal on õigus saada lasteaialt kõiki andmeid, mida tema alaealise lapse kohta nõusoleku alusel töötleb.

Lasteaed parandab või kustutab nõusoleku alusel töödeldavaid isikuandmeid lapsevanema taotluse alusel. Taotlus tuleb esitada e-posti aadressil .

Lasteaed vastab kõigile lapsevanema õigustega seotud pöördumistele esimesel võimalusel või kuni 30 päeva jooksul. Kui lapsevanema pöördumine on selgelt põhjendamatu või ülemäärane, on lasteaial õigus jätta see täitmata.

Andmete avalikustamine ja edastamine

Lasteaed on kohustatud avaldama lapse ja lapsevanema isikuandmeid kolmandatele isikutele seaduses sätestatud juhtudel.

Andmed avalikustatakse kinnises keskkonnas üksnes lapsevanematele, lastele ja lasteaia töötajatele. Keskkonda saab lapsevanem siseneda parooliga.

Andmete säilitamine

Nõusoleku alusel avalikustatavaid andmeid säilitatakse nõusoleku tagasivõtmiseni. Avalikustamata andmed kustutatakse pärast nõusoleku tagasivõtmist. Avalikustatud andmeid ei kustutata, kui see on tehniliselt võimatu (nt aastaraamatud) või kui vanem seda ei nõua (e-keskkonnad).

Eriliigilisi andmeid ja vanemate kontaktandmeid säilitatakse nõusoleku tagasivõtmiseni või seni, kuni laps on lasteaias. Pärast seda andmed kustutatakse (hävitatakse). Nõusolekut säilitatakse 2 aastat andmete töötlemise lõpetamisest.

Turvalisus

Avalikustatud andmetele pääsevad ligi kõik, kes kasutavad keskkonda, kus lasteaed andmeid avalikustab.

Kinnisele keskkonnale pääsevad ligi üksnes grupi liikmed või keskkonna kasutajad.

Lapsevanema e-posti aadress on kättesaadav lasteaia töötajatele ja teistele sama rühma lapsevanematele. E-posti aadressid asuvad turvalises serveris.

Lapse eriliigilised isikuandmed on kättesaadavad üksnes neile lasteaia töötajatele, kellel on neid vaja, et tagada lapse tervise kaitse. Lapse eriliigilisi andmeid töödeldakse üksnes paberil. Eriliigilisi andmeid hoitakse lukustatud kapis.

Kõigi andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega on lapsevanemal võimalik pöörduda lasteaia andmekaitse kontaktisiku poole e-posti aadressil lille@lille.edu.ee

Lapsevanemal on õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui ta leiab, et andmete töötlemisel on rikutud tema või tema lapse õigusi.

Uuendatud 02.11.2018